หน้าแรก

 

 

 


 

 วังดินดำ

เทศบาลตำบลเวียงลอ

ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

                          

 

 

    


นางอุบลวรรณ  เข็มเพชร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวีงลอ  นายสมชาย เข็มเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงลอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอจุน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน จัดประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอจุน การประชุมในครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลเวียงลอได้รับเกรียติให้เป็นเจ้าภาพในการ ใช้สถานที่ประชุมในครั้งนี้ด้วย